Buscador de abogados

Ana Alós Ramos
Ana Alós Ramos
Sòcia des de 2016. Oficina de Barcelona
Principals àrees de pràctica
Idiomes

Anglès
Català

Presentació

Ana Alós és advocada a l‘oficina de Barcelona d’Uría Menéndez. Es va incorporar al bufet l’any 1998 i va ser nomenada sòcia al 2016.
Està especialitzada en Dret del Treball i de la Seguretat Social i té una gran experiència en matèria d’accidents de treball i enfermetats professionals. Dóna assessorament en els procediments sancionadors, prestacionals i de compensació per danys i perjudicis, així com en els processos penals que s’inicien com a conseqüència d’il·lícits laborals. Ha intervingut en nombrosos procediments relacionats amb intoxicacions de productes químics i ha preparat guies de bones pràctiques en matèria d’accidents per diferents sectors.
Una part de la seva pràctica professional es desenvolupa assessorant als clients nacionals i estrangers en qüestions relatives a la igualtat i no discriminació per raó de sexe, edat o d’altres motius; en matèria de contractació, remuneració, Seguretat Social, convenis col·lectius, procediments sancionadors, extincions individuals i col·lectives, i en les qüestions laborals que deriven de les operacions d’adquisició, fusió o reestructuració d’empreses.
Per últim, col·labora amb diferents institucions per la millora de la conciliació de la vida laboral i personal, especialment en aquelles famílies en les que els menors pateixen greus problemes de salut. A l’any 2007 va aconseguir introduir a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, l’esmena que es va incorporar a l’article 48.4.5è paràgraf de l’Estatut dels Treballadors que permet l’ampliació de la baixa per maternitat en els casos que el nonat hagi de ser hospitalitzat desprès del part.

Formació

  • Llicenciatura en Dret, Universitat Pompeu Fabra (UPF), 1996 
  • Máster de Pràctica Jurídica per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), 1997 
  • Diploma de Postgrau en Dret de la Seguretat Social per l’Institut d’Educació Continua (IDEC -UPF), 1999 
  • Certificat in Human Resources per l’Universitat de Berkeley, 2001

Associacions professionals

  • Col·legi d’Advocats de Barcelona
  • Foro Español de Laboralistas (FORELAB)